bar5

Акредитирани докторски програми в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Наименование Дата на дадена акредитация** /Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/Доклад на ПК Анотация
Управление на образованието 16.07.2024 г.  9,39 1.1 Теория и управление на образованието    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Специална педагогика 12.05.2022 г.** 9,20 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на възпитанието и дидактика 12.05.2022 г.** 9,39 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Приобщаващо образование 12.05.2022 г.** 8,47 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по български език и литература 12.05.2022 г.** 9,37 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16

Методика на обучението по технологии и предприемачество - променено наименование с решение на АС от 27.04.2023 г./Протокол № 09

23.11.2025 г. 8,63 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по изобразително изкуство 12.05.2022 г.** 9,18 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по музика 23.11.2025 г. 8,81 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по химия 08.02.2021 г.** 8,85 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по информационни технологии  21.12.2020 г.** 9,21 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по информатика и информационни технологии  23.11.2026 г. 9,25 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по информатика  21.12.2020 г.** 8,09 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по математика и информационни технологии  23.11.2026 г. 9,05 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Методика на обучението по математика  21.12.2020 г.** 9,12 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по биология  21.04.2022 г.**  9,16 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по физика

14.09.2025 г.

 8,42 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 12.05.2022 г.** 9,17 1.3 Педагогика на обучението по...    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и история на литературата 19.05.2022 г.** 9,11 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Българска литература 19.05.2022 г.** 9,27 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Руска литература 19.05.2022 г.** 8,95 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Славянски литератури 19.05.2022 г.** 9,15 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Англоезична литература 12.05.2022 г.** 9,11 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание 12.05.2022 г.** 9,26 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Френскоезична литература 12.05.2022 г.** 9,26 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Общо и сравнително езикознание 19.05.2022 г.** 9,24 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Български език: историческа лингвистика 19.05.2022 г.** 9,19 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Съвременен български език 19.05.2022  г.** 9,20 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Славянски езици 19.05.2022 г.** 9,17 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Романски езици 19.05.2022 г.** 9,18 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Германски езици: английски език 19.05.2022 г.** 8,68 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Исторически изследвания 15.09.2022 г.** 8,75 2.2 История и археология   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицина, психология и вяра 14.09.2023 г.** 8,22 2.4 Религия и теология   pdf 16x16 pdf 16x16
Социология 04.04.2024 г. 9,17 3.1 Социология, антропология и науки за културата pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Социална антропология 29.11.2023 г.  9,38 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16  pdf 16x16
Науки за културата 29.11.2023 г.  9,33 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16  pdf 16x16
Етнология 04.04.2024 г. 9,13 3.1 Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм 04.04.2023 г. 8,65 3.1 Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Педагогическа и възрастова психология 08.12.2022 г.** 9,29 3.2 Психология   pdf 16x16 pdf 16x16 
Позитивна психолохия 23.01.2024 г. 8,97 3.2 Психология  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Социална психология 23.01.2024 г. 8,98 3.2 Психология  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Специална психология 08.12.2022 г.** 9,16 3.2 Психология    pdf 16x16 pdf 16x16
Политически науки 16.06.2022 г.** 8,97 3.3 Политически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Социални политики и социална работа 20.01.2022 г.** 8,28 3.4 Социални дейности    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на държавата и правото 23.07.2025 г. 8,51 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Римско право 08.10.2025 г. 8,82 3.6 Право pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес 03.11.2022 г.** 8,94 3.6 Право   pdf 16x16   pdf 16x16 
Гражданско и семейно право 03.11.2022 г.** 9,13 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Конституционно право 30.09.2021 г.** 8,78 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Международно частно право 09.07.2025 г. 8,72 3.6 Право pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 23.07.2025 г. 8,77 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Международно право и международни отношения 13.07.2023 г.** 9,21 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателен процес 23.07.2025 г. 8,96 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Граждански процес 08.06.2023 г. 9,22 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
История на държавата и правото 08.06.2023 г. 9,26 3.6 Право   pdf 16x16   pdf 16x16
Наказателно право 08.06.2023 г. 9,21 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Финансово и данъчно право 13.04.2023 г.** 8,67 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Социално управление 13.07.2021 г.** 8,65 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16  pdf 16x16
Политическа икономия 16.09.2021 г.** 8,56 3.8 Икономика    pdf 16x16   pdf 16x16
Приложение на изчислителната техника в икономиката и управлението  не дава акредитация
 
3.8 Икономика   pdf 16x16  pdf 16x16
Статистика и демография  не дава акредитация 3.8 Икономика   pdf 16x16  pdf 16x16
Финанси и счетоводство 13.07.2021 г.** 8,90 3.8 Икономика   pdf 16x16  pdf 16x16
История на икономическите учения 25.11.2020 г. 8,50 3.8 Икономика    pdf 16x16   pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия)

13.07.2021 г.**

8,63 3.8 Икономика    pdf 16x16   pdf 16x16
Маркетинг 07.04.2021 г.** 8,25 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 27.05.2019 г. 9,52 4.1 Физически науки      
Физика на кондензираната материя 01.07.2025 г. 9,33 4.1 Физически науки pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Неорганична химия  04.11.2025 г.  9,18 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Органична химия  04.11.2025 г.  9,68 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия 04.11.2025 г. 9,70 4.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Физикохимия 17.03.2022 г.** 9,29 4.2 Химически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретична химия 17.03.2022 г.** 9,42 4.2 Химически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Химия и технология на липидите и биологичноактивните вещества 17.03.2022 г.** 9,30 4.2 Химически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на неорганичните вещества 17.03.2022 г.** 9,02 4.2 Химически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Молекулярна биология 02.08.2021 г.** 9,67 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Генетика 26.07.2021 г.** 9,51 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Микробиология 26.07.2021 г.** 9,59 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Клетъчна биология 02.08.2021 г.** 9,65 4.3 Биологически науки     pdf 16x16
Биохимия 02.08.2021 г.** 9,68 4.3 Биологически науки     pdf 16x16
Физиология на животните и човека 26.07.2021 г.** 8,71 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Физиология на растенията 04.08.2022 г.** 9,23 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Зоология  02.06.2022 г.** 9,50 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Ботаника  04.08.2022 г.** 9,57 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Екология и опазване на екосистемите 04.08.2022 г.** 9,59 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Биоинформатика 02.06.2022 г.** 9,14 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Морфология 02.06.2022 г.** 9,34 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Алгебра и теория на числата 26.10.2025 г. 8,79 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Математически анализ 26.10.2026 г. 9,56 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Диференциални уравнения 16.06.2022 г.** 9,46 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Геометрия и топология 16.06.2022 г.** 9,45 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 16.06.2022 г.** 9,42 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изчислителна математика 16.06.2022 г.** 8,71 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика  12.05.2022 г.** 9,59 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура 25.01.2024 г. 8,47 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) 12.01.2023 г.** 8,91 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) 15.02.2024 г.** 9,11 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Театрознание и театрално изкуство не дава акредитация          
Музикознание и музикално изкуство 15.09.2022 г.** 9,07 8.3 Музикално и танцово изкуство    pdf 16x16  pdf 16x16
Национална сигурност 14.10.2021 г.** 8,63 9.1 Национална сигурност    pdf 16x16  pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13