bar5

Акредитирани докторски програми в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Управление на образованието 16.07.2024 г. 9,35 1.1 Теория и управление на образованието    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на възпитанието и дидактика 17.09.2025 г. 9,30 1.2 Педагогика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
История на педагогиката и българското образование 23.09.2025 г. 8,42 1.2 Педагогика  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението в началните класове 23.09.2026 г. 9,41 1.2 Педагогика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Педагогически технологии в детската градина  23.09.2026 г. 9,50 1.2 Педагогика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Специална педагогика 01.10.2025 г. 9,02 1.2 Педагогика pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Социална педагогика 01.10.2025 г. 9,19 1.2 Педагогика pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Начална училищна педагогика 17.09.2025 г. 9,09 1.2 Педагогика pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Предучилищна педагогика 17.09.2025 г. 9,24 1.2 Педагогика pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по математика 25.11.2021 г.** 9,18 1.3 Педагогика на обучението по....      pdf 16x16
Методика на обучението по математика и информатика 09.12.2021 г.** 9,16 1.3 Педагогика на обучението по....    pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 09.12.2021 г.** 9,06 1.3 Педагогика на обучението по....    pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по физика 25.11.2021 г.** 9,10 1.3 Педагогика на обучението по....      pdf 16x16
Методика на обучението по музика 09.11.2026 г. 9,38 1.3 Педагогика на обучението по....  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Методика на обучението по техника и технологии 23.09.2026 г. 9,33 1.3 Педагогика на обучението по....  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство 30.09.2021 г.** 9,17 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и методика на физическото възпитание и спорта - променено наименование с решение на АС от 06.10.2022 г./Протокол № 22 30.09.2021 г.** 9,29 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на литературата

04.08.2022 г.**

9,21 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и практика на превода 18.11.2025 г. 8,65 2.1 Филология  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
История на българската литература

04.08.2022 г.**

9,26 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Руска литература

04.08.2022 г.**

 9,24 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 04.08.2022 г.** 9,23 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Общо и сравнително езикознание 21.06.2023 г. 9,19 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Български език 04.08.2022 г.** 9,27 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Славянски езици 21.06.2023 г. 9,29 2.1 Филология     pdf 16x16  pdf 16x16
Немски език 16.05.2023 г. 8,47 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Английски език 16.05.2024 г. 9,00 2.1 Филология pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 
Френски език не дава акредитация 5,53 2.1 Филология      
Фолклористика и етнология 18.11.2025 г. 8,64 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 16.05.2023 г. 8,40 2.2 История и археология pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Средновековна обща история 04.09.2019 г. 9,14 2.2 История и археология  pdf 16x16    
Нова и най-нова обща история 04.09.2019 г. 9,18 2.2 История и археология pdf 16x16    
История на България 19.06.2025 г. 9,13 2.2 История и археология pdf 16x16    pdf 16x16 
Стара история и тракология

04.09.2019 г.

9,18 2.2 История и археология pdf 16x16     
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание 16.05.2023 г. 8,42 2.2 История и археология pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
История на философията 05.05.2026 г. 9,40 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Социална философия 12.07.2022 г. 8,28 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на политиката не дава акредитация   2.3 Философия      
Философия на културата не дава акредитация   2.3 Философия      
Съвременни философски теории  05.05.2026 г. 9,18 2.3 Философия  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Теория и история на културата 14.10.2025 г. 8,85 3.1. Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Социология 06.06.2025 г. 9,30 3.1. Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Трудова и организационна психология 10.12.2020 г.** 9,04 3.2 Психология   pdf 16x16 pdf 16x16
Педагогическа и възрастова психология 05.11.2025 г.  8,94 3.2 Психология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска психология не дава акредитация          
Политология 10.07.2023 г. 9,06 3.3 Политически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на социалните дейности 30.01.2024 г. 9,30 3.4 Социални дейности   pdf 16x16pdf 16x16   pdf 16x16
Връзки с обществеността 24.09.2025 г. 9,23 3.5 Обществени комуникации и информационни науки     pdf 16x16  pdf 16x16
Приложение на новите информационни технологии в PR 24.09.2024 г. 8,94 3.5 Обществени комуникации и информационни науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес 04.04.2024 г. 8,39 3.6 Право pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Гражданско и семейно право 04.04.2024 г. 8,44 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 04.04.2024 г. 8,22 3.6 Право pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Застрахователно право 11.10.2023 г. 8,38 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Финансово право 30.03.2023 г.** 8,72 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Международно частно право 13.07.2023 г.** 8,34 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на държавата и правото. Политически правни учения 11.10.2023 г.  8,40 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Граждански процес не дава акредитация   3.6 Право      
Римско право 11.10.2023 г. 8,43 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Нотариално право 11.10.2023 г. 8,38 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Конституционно право 11.10.2023 г.  8,40 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Международно право и международни отношения 04.04.2024 г. 8,61 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Наказателно право 04.04.2024 г. 8,30 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателен процес 04.04.2024 г. 8,45 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Право на Европейския съюз 11.10.2023 г. 8,40 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Криминалистика не се дава акредитация   3.6 Право      
Криминология не се дава акредитация   3.6 Право      
Правна социология. Правна информатика не се дава акредитация   3.6 Право      
Организация и управление на производството (индустрия) не се дава акредитация   3.7 Администрация и управление      
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) 18.11.2020 г.** 8,28 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16 
Икономика и управление (индустрия) 18.11.2020 г.** 8,34 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16 
Икономика и управление (предприемачество) 18.11.2020 г.** 8,30 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 11.12.2025 г. 9,19 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16

pdf 16x16

Икономика и управление (търговия) не  дава акредитация   3.8 Икономика      
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 30.01.2024 г. 8,45 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление  на туризма 11.12.2025 г. 9,03 3.9 Туризъм  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси 20.12.2021 г.** 8,23 4.1 Физически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия 30.09.2025 г. 9,56 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Органична химия 30.09.2025 г. 9,55 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Природна география

13.05.2025 г.

9,21 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Икономическа и социална география 12.06.2024 г. 9,05 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Екология и опазване на околната среда 13.05.2025 г. 9,31 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Картография и тематично картографиране 13.05.2025 г. 9,13 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Математически анализ 29.06.2023 г.** 9,26 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изследване на операциите 26.07.2022 г. 9,07 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката

29.06.2023 г.**

9,36 4.5 Математика    pdf 16x16   pdf 16x16 
Информатика 20.10.2022 г.** 9,23 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16   pdf 16x16 
Машини и процеси в леката промишленост 09.02.2023 г.** 8,80 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Електронизация

26.01.2023 г.**

8,87 5.2 Електротехника   pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни системи, комплекси и мрежи

28.03.2024 г.**

8,99 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Логопедия 05.12.2023 г. 9,24 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Кинезитерапия 17.03.2022 г.** 9,05 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Методология на научните изследвания в спорта 26.01.2023 г.** 8,38 7.6 Спорт   pdf 16x16 pdf 16x16
Спортен мениджмънт и маркетинг 26.01.2023 г.** отказана акредитация 7.6 Спорт   pdf 16x16 pdf 16x16
Дизайн и пластични изкуства 23.10.2024 г. 8,37 8.2 Изобразително изкуства pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Хореография 05.05.2026 г. 9,09 8.3 Музикално и танцово изкуство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и практика на изпълнителското изкуство 05.05.2026 г. 9,26 8.3 Музикално и танцово изкуство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Кинознание, киноизкуство и телевизия

17.07.2025 г.

9,05 8.4 Театрално и филмово изкуство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

 

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13