bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Осигуряване на качеството

Процедура за подбор на експерти

Система за обратна връзка “КОРЕКТОР-НАОА”

Списък на утвърдените от Акредитационния съвет на НАОА представители от браншови организации и потребители на кадри за участие в дейността на Постоянните комисии на НАОА (2015 г.)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет към НАОА

 

Документи от системата за управление на качеството на НАОА

Система за осигуряване качеството на дейността на НАОА

Харта на клиента

Система за финансово управление и контрол на НАОА

pdf 16x16 Правила за работата на Комисията за осигуряване качеството на дейността на НАОА

pdf 16x16 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в НАОА

pdf 16x16 Група за анализ

pdf 16x16 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за резултатите от проверката, извършена от Групата за вътрешен одит за  осигуряване качеството на дейността на НАОА по акредитационни процедури съгласно заповед №323/01.12.2016 г. на Председателя на НАОА

pdf 16x16 Анотация относно резултатите от проведено проучване на мнението на ректори, студенти, докторанти и представители от висшите училища за организацията и провеждането на процедурите за акредитация  или оценяване на проекти

pdf 16x16 Д О К Л А Д за  резултатите от проведено проучване на мнението на  ректори, студенти, докторанти и представители от висшите училища за организацията и провеждането на процедурите за акредитация  или оценяване на проекти

pdf 16x16 Изявления на Комисията по качество относно нейната дейност за вътрешно осигуряване на качеството

pdf 16x16 Изявлениe на Комисията по качество относно нейната дейност за вътрешно осигуряване на качеството

pdf 16x16 Изявлениe на Комисията по качество относно нейната дейност за вътрешно осигуряване на качеството

pdf 16x16 Изявлениe на Постоянната комисия по САНК към НАОА

pdf 16x16 Активност на Комисията по осигуряване качеството на дейността на НАОА във висшите училища в страната  в изпълнение на План за действие за изпълнение на Програма за прилагане на „Стандарти и насоки за осгуряване на качеството в европейското пространство за висше образование (ESG), приет с Решение на  Акредитационния съвет на НАОА на 20.10.2015 г.

pdf 16x16 Доклад от доц. д-р Гергана Василева Боянова, член на ПК за САНК

pdf 16x16 Отзиви:

1. Национален браншов синдикат "Висше образование и наука".

2. Камара на строителите в България.

3. Асоциация на производителите на лозов посадъчен материал и на десертно грозде.

4. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България.

5. Българска стопанска камара.

6. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

7. Камара на Архитектите в България.

8. Българска камара на химическата промишленост

pdf 16x16 И Н Ф О Р М А Ц И Я за  резултатите от проведено проучване на мнението на ректорите на висшите училища в България за Критериалната система на НАОА за оценяване и акредитация в съответствие със  стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕSG)

pdf 16x16 Резултати от проучване мнението на ректорите на висшите училища в България за  Критериалната система на НАОА  за оценяване и акредитация в съответствие със  стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕSG)

pdf 16x16 Р Е З Ю М Е Проучване мнението на ректорите на висшите училища в България за  Критериалната система на НАОА за оценяване и акредитация в съответствие със стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕSG)

pdf 16x16 Кратък преглед на състоянието и тенденциите на Системата за висше образование и осигуряването на качество на висшето образование в контекста на Агенцията

 

 

Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG)

pdf 16x16 ESG - май 2015 г.

pdf 16x16 Доклад за съответствието на критериалната система на НАОА със Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG)

pdf 16x16 Програма за прилагане на ESG в Европейското пространство за висше образование

Приетa от АС на НАОА на 15.10.2015г., Протокол №23

pdf 16x16 I План за действие за изпълнение на Програмата за прилагане на ESG

Приет от АС на НАОА на 29.10.2015г., Протокол №24

pdf 16x16 II План за действие за изпълнение на Програма за прилагане на „Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование /ESG/

pdf 16x16 Методика на процеса на самооценяване на НАОА във връзка с външния преглед от ЕНКА

pdf 16x16 Доклад относно следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища

Приет от АС на НАОА на 11.02.2016г., Протокол №4

pdf 16x16 Кратко представяне на прилагането на стандартите за вътрешно осигуряване на качеството  /  ESG – част 1 / от НАОА

 

 

Добри практики

pdf 16x16 Добрите образователни практики във Висшите училища от област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт"

pdf 16x16 Добри практики в Американския университет в България

pdf 16x16 Някои добри практики в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

pdf 16x16 Добри практики В ПН 1.2 Педагогика

pdf 16x16 Добри практики в Софийски университет „Св. Климент Охридски" и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

pdf 16x16 Добри практики в ЮЗУ „Неофит Рилски"

 

 

enqa1      ceenqa3     image1