bar5

Правила за оценяване и гласуване при провеждане на процедури за оценяване, акредитация и следакредитационен контрол

I. Общи положения.

Чл. 1. (1) Процедурите за оценяване, акредитация и следакредитационен контрол се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското образователно пространство за висше образование /ESG/ – част 1 /1-10/,както и на критерии за оценяване и акредитация.

(2)Акредитационната оценка се дава въз основа на утвърдена от Акредитационния съвет (АкрС) на НАОА методика за оценяване (Приложение 1.), както и въз основа на словесните оценки на ENQA, съгласно които:        

1. „Пълно съответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 9,00 до 10,00;

2. „Съществено съответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 7,00 до 8,99;

3. „Частично съответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 4,00 до 6,99;

4. „Несъответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 0 до 3,99.

Чл. 2. (1) Оценяването при провеждане на процедура за първоначална институционална акредитация се основава на констатации относно изпълнение на изискванията, посочени в чл. 77, ал. 3, т. 1-5 от ЗВО.

(2) Оценяването при провеждане на процедура за последваща институционална акредитация се основава на констатации относно изпълнение на изискванията, посочени в чл. 77, ал. 3 т. 1-4 от ЗВО и на отчитане на резултатите от получените оценки по отделните професионални направления и/или специалности от регулирани професии.

Чл. 3. (1) Оценяването при провеждане на процедура за програмна акредитация се основава на констатации относно изпълнение на изискванията, посочени в чл. 78, ал. 3от ЗВО.

(2) Оценяването на докторски програми на висшите училища в рамките на оценяването на съответното професионално направление съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО се осъществява по облекчена процедура след оценяване на професионалното направление (ПН), съответно специалността от регулирана професия (СРП) и при получена оценка от 8,00 до 10,00 съобразно изискванията на чл. 79а, ал. 3 от ЗВО.

(3) Оценяването извън графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО на докторски програми на висшите училища и на научните организации се осъществява чрез проверка на всички критерии за програмна акредитация на докторски програми в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 78, ал. 1-6 от ЗВО.

(4) Оценяването при провеждане на процедура за оценяване на проект за откриване на висши училища, факултети, филиали, колежи, териториално изнесени звена в страната и в чужбина и на професионални направления и специалности от регулираните професии се основава на констатации относно изпълнение на изискванията, посочени в чл. 79, ал. 2 от ЗВО и се извършва с положителна или отрицателна оценка.

(5) Процедурата за оценяване на проект не може да бъде открита, преди да е приключила текуща процедура за институционална акредитация.

Чл. 4. (1) Оценяването в постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол (ПКСАНК) се извършва по график, утвърден от АкрС и има за обект:

1. изпълнение на препоръките, които са дадени от акредитационния съвет при институционалната или програмната акредитация на висшите училища;

2. прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във висшите училища.

(2) При констатирано в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол неизпълнение в срок на препоръки, дадени от АкрС при институционална или програмна акредитация и/или неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав ПКСАНК приема решение, с което предлага на Акредитационния съвет да определи и приложи конкретни санкции в съответствие с изискванията на чл. 88в, ал. 5 от ЗВО.

II. Ред за оценяване и гласуване в постоянните комисии по области на висшето образование.

Чл. 5. (1) Оценяването в Постоянните комисии по области на висшето образование (ПКОВО) следва да съответства на констатациите, направени при провеждане на процедурата и отразени в доклада на съответната експертна група.

(2) В случай, че ПКОВО установи несъответствия или неточности в доклада на съответната експертна група, тя трябва да укаже на експертната група да ги отстрани в определен кратък срок, или да ги обсъди на свое заседание и писмено да мотивира защо не приема съответната констатация на експертната група.

(3) Ако в становището на оценяваната институция са посочени несъответствия или неточности в доклада на съответната ПКОВО, постоянната комисия трябва да ги обсъди на свое заседание и писмено да се мотивира в случай, че не приема съответните твърдения за неточност, или несъответствие.

Чл. 6. (1) Оценяването се извършва съгласно методиката, посочена в част I, чл. 1, ал. 2.

(2) Членовете на постоянната комисия обсъждат и оценяват всеки качествен индикатор, а оценките на количествените индикатори се пресмятат автоматично по алгоритъм, посочен в методиката.

(3) Оценките по критериите за оценяване се формират въз основа на оценките по отделните количествени и качествени индикатори съгласно методиката.

(4) При едновременното оценяване на едно и също ПН или СРП в различни ВУ се отчитат всички резултати от извършените проверки, като се съпоставят и сравняват данните по отделните индикатори.

Чл. 7. (1) Въз основа на извършеното оценяване ПКОВО приема решение, което съдържа мотивирани констатации относно съответствието на представените от оценяваната институция доказателства с критериите за институционална или програмна акредитация по смисъла на чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3 от ЗВО и предложение за оценка по съответната процедура.

(2) В съответствие с чл. 13, ал. 11 от ПДНАОА решенията на ПКОВО се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 8. (1) Председателят оповестява резултата от оценяването и гласуването и подпомаган от експерта към комисията го обективизира в протокола от заседанието.

(2) Ако член на ПКОВО не е съгласен с взето решение, той може писмено да мотивира своето несъгласие, като представи особено мнение към съответното решение в срок до три дни от приемането му.

Чл. 9. (1) Всеки член на ПКОВО е длъжен своевременно да се запознае със съдържанието на протокола преди неговото приемане.

(2) В случай, че се забележат неточности и/или неясноти в протокола, председателят, подпомаган от експерта на комисията, ги отстранява, след което протоколът се приема от членовете на комисията и се подписва от председателя и експерта.

Чл. 10. (1) Председателят на ПКОВО подготвя доклад по съответната процедура, който съдържа и информация по смисъла на чл. 5, ал.3, и заедно с доклада на комисията и със становището на оценяваната институция го представя на наблюдаващия дейността на комисията член на Акредитационния съвет.

(2) Наблюдаващият дейността на комисията член на Акредитационния съвет е длъжен да прегледа представените му документи и да се запознае с материалите по съответната процедура, като ако установи неточности, или необходимост от извършване на редакции, той дава съответните предложения на председателя на ПКОВО.

(3) След отчитане на предложенията, председателят на ПКОВО внася своя доклад в Акредитационния съвет, заедно с останалите документи по ал. 1.

(4) Когато се провеждат процедури за акредитация на едно и също ПН, съответно СРП в различни ВУ, докладът и останалите документи по ал. 1 се внасят едновременно в Акредитационния съвет.

III. Ред за оценяване и гласуване в постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 11. (1) При осъществяване на процедури за следакредитационно наблюдение и контрол относно изпълнение на препоръки, дадени от АкрС при институционална или програмна акредитация, оценяването се извършва чрез словесни оценки, като:

1. При препоръки с фиксиран срок на изпълнение оценката може да бъде:

- „препоръката е изпълнена“ – при пълно изпълнение на изискванията, посочени в дадената препоръка;

- „препоръката е изпълнена частично“ – при непълно изпълнение на изискванията, посочени в дадената препоръка;

- „препоръката не е изпълнена“ – при пълно неизпълнение на изискванията, посочени в дадената препоръка.

2. При препоръки със срок на изпълнение „постоянен“, оценката може да бъде:

- „препоръката се изпълнява“ – при пълно изпълнение на изискванията, посочени в дадената препоръка;

- „препоръката се изпълнява частично“ – при непълно изпълнение на изискванията, посочени в дадената препоръка;

- „препоръката не се изпълнява“ – при пълно неизпълнение на изискванията, посочени в дадената препоръка.

(2) При осъществяване на процедури за следакредитационно наблюдение и контрол относно спазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав, оценяването се извършва чрез словесни оценки, които могат да бъдат:

- „спазване на критерия“ – при пълно изпълнение на изискванията, посочени в съдържанието на критерия;

- „частично спазване на критерия“ – при непълно изпълнение на изискванията, посочени в съдържанието на критерия;

- „неспазване на критерия“ – при пълно неизпълнение на изискванията, посочени в съдържанието на критерия.

Чл. 12. (1) При осъществяване на процедура за следакредитационно наблюдение и контрол, при която се изисква посещение на място в проверяваната институция от експертна група, оценяването следва да съответства на констатациите, направени при провеждане на процедурата и отразени в доклада на експертната група.

(2) В случай, че ПКСАНК установи несъответствия или неточности в доклада на съответната експертна група, тя трябва да укаже на експертната група да ги отстрани в определен кратък срок, или да ги обсъди на свое заседание и да отрази в доклада на комисията и в констативния протокол от проверката мотивите, поради които не приема съответната констатация на експертната група.

Чл. 13. (1)В съответствие с чл. 13, ал. 11 от ПДНАОА решенията на ПКСАНК се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При гласуване всеки от членовете на ПКСАНК заявява ясно своята оценка по всяка препоръка, съответно по всеки критерий.

(3) Председателят оповестява резултата от оценяването и гласуването и го обективизира в протокола от заседанието.

(4) Ако член на ПКСАНК не е съгласен с взето решение, той може писмено да мотивира своето несъгласие, като представи особено мнение към съответното решение в срок до три дни от приемането му.

(5) Всеки член на ПКСАНК е длъжен своевременно да се запознае със съдържанието на протокола преди неговото приемане.

(6) В случай, че се забележат неточности и/или неясноти в протокола, председателят, подпомаган от експерта на комисията, ги отстранява, след което протоколът се приема от членовете на комисията и се подписва от председателя и експерта.

(7) След съгласуване със зам.-председателя по САНК председателят на комисията внася доклад с включените в него оценки по съответната процедура в Акредитационния съвет. Когато е проведена процедура, при която се изисква посещение на място в проверяваната институция от експертна група, след съгласуване със заместник-председателя по САНК, председателят на комисията внася доклад на ЕГ и констативен протокол по съответната процедура в Акредитационния съвет.

IV. Ред за оценяване и гласуване в Акредитационния съвет.

Чл. 14. (1) След внасяне на документите по всяка конкретна процедура, членовете на Акредитационния съвет са длъжни да се запознаят с тях преди провеждането на заседанието, на което ще бъде обсъдена.

(2) По време на заседанието наблюдаващият дейността на комисията член на Акредитационния съвет представя на останалите членове на съвета основните акценти от процедурата и обръща внимание на спецификите ѝ.

(3) В съответствие с чл. 39, ал. 1 от ПДНАОА въз основа на доклада на ПКОВО и становището на оценяваната институция Акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема мотивирано решение, в което се дава оценка.

(4) Когато се провеждат процедури за акредитация на едно и също ПН, съответно СРП в различни ВУ, членовете на АкрС гласуват в рамките на едно и също заседание за всяка отделна процедура, касаеща едно и също ПН или СРП.

(5) Ако Акредитационният съвет приеме предложената от съответната ПКОВО оценка, той посочва стойността ѝ в своето мотивирано решение, като за свои мотиви може да приеме тези на ПКОВО.

(6) Ако Акредитационният съвет не приеме предложената от съответната ПКОВО оценка поради това, че тя не съответства на констатациите, отразени в доклада на ПКОВО по процедурата или ако установи, че доказателственият материал в доклада е недостатъчен, или че предлаганите изводи не съответстват на констатираните факти и на доказателствата, той връща с мотивирано решение доклада за преработване от постоянната комисия.

(7) След преработването на доклада и след изпращането му на оценяваната институция, ако в новото ѝ становище са посочени несъответствия или неточности в преработения доклад на съответната ПКОВО, постоянната комисия трябва да ги обсъди на свое заседание и писмено да се мотивира в случай, че не приема съответните твърдения за неточност, или несъответствие.

(8) ПКОВО извършва ново оценяване (когато е необходимо) и гласуване по реда на част II, след което отново внася доклада в Акредитационния съвет при спазване на чл. 10.

(9) В случаите по ал. 8 ако Акредитационният съвет установи, че ПКОВО не е отразила забелязаните неточности, той има право да събере и прецени необходимите доказателства, и да постанови своето решение, без да се съобразява с констатациите на комисията и предложената от нея оценка.

(10) В случаите по ал. 9 се прилагат съответно правилата на част II, чл. 5-7.

Чл. 15. Настоящите правила се прилагат съответно и по отношение на процедури на ПКСАНК, като се съобразят спецификите на оценяването и гласуването, посочени в част III.

Настоящите Правила са приети на заседание на Акредитационния съвет на НАОА, Протокол № 8 от 16 май 2024 г., и отменят всички досега действащи предходни правила за гласуване.

 

pdf 16x16 Приложение 1 - Методика за оценяване

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13