bar5

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - Пловдив
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление

Доклад на ЕГ

Доклад/Решение
на ПК

Анотация
Физикохимия 13.07.2025 г. 8,57 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Органична химия и органичен анализ 09.07.2023 г. 8,90 4.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Неорганична химия  09.07.2023 г.  8,83 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 16.12.2025 г. 9,18 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска биохимия 15.10.2024 г. 9,24 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 15.10.2024 г.  9,08 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биофизика 10.12.2024 г.  9,17 4.3 Биологически науки pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология 26.03.2024 г. 9,32 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Имунология 26.03.2024 г. 9,27 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска биология  08.07.2021 г.**  9,38 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Съдебна медицина и деонтология (на български и на английски език) 26.01.2023 г.** 9,28 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Сърдечна и съдова хирургия 21.04.2022 г.** 8,96 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Физиология на човека  29.06.2023 г.** 9,29 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиотерапия, курортология и рехабилитация  26.01.2023 г.** 9,29 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Палиативна медицина   в ход 7.1 Медицина    pdf 16x16  
Гериатрична медицина   в ход 7.1 Медицина    pdf 16x16  
Пластично-възстановителна и естетична хирургия 02.06.2022 г.** 9,01 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Ортопедия и травматология 07.07.2022 г.** 9,30 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска паразитология и хелминтология 25.06.2026 г. 9,01 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Образна диагностика 07.07.2022 г.** 9,32 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Имунология 07.03.2025 г. 9,03 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Имунопатология и алергология 30.01.2025 г.  8,62 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска генетика  25.07.2024 г.  8,57 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Медицина на бедствените ситуации  25.07.2024 г.  8,96 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 05.10.2023 г. 9,44 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Патологична физиология 16.11.2023 г. 9,23 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 16.11.2023 г. 9,19 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 16.07.2026 г.  9,09 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Нефрология 03.10.2024 г.  8,90 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 04.03.2027 г.  9,38 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 05.10.2023 г. 9,31 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 03.10.2025 г.  9,20 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 20.09.2024 г.  9,33 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 25.07.2025 г. 9,06 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Епидемиология 04.03.2027 г.  9,42 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 05.10.2023 г. 9,31 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 13.02.2026 г.  9,12 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Обща хирургия 25.07.2025 г. 9,15 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Анестезиология и реаниматология   07.07.2022 г.**  9,22 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хематология и преливане на кръв 16.07.2026 г.  9,37  7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неврохирургия 11.10.2024 г.  9,24 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Урология 21.04.2022 г.** 8,86 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Гръдна хирургия 13.02.2026 г.  9,15 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 21.04.2022 г.** 9,12 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология 05.08.2021 г.**  9,33 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Педиатрия 03.10.2025 г.  9,15 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Детска хирургия 05.08.2021 г.**  9,32 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща медицина 03.10.2024 г.  8,81 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 25.11.2021 г.** 9,24 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хигиена 25.11.2021 г.** 9,23 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Оториноларингология 04.03.2027 г.  9,37 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Токсикология 24.07.2020 г. в ход 7.3 Фармация      
Патоанатомия и цитопатология 29.06.2023 г.** 9,67 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Ревматология 26.01.2023 г.** 9,47 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Онкология 29.06.2023 г.** 9,24 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Ортодонтия 21.06.2023 г. 8,77 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 21.06.2023 г. 8,71 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална клинична алергология 17.05.2023 г. 8,80 7.2 Дентална медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична дентална медицина 17.05.2024 г. 9,16 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Протетична дентална медицина  25.07.2025 г.  9,15 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Орална хирургия 15.02.2024 г. 9,32 7.2 Дентална медицина  pdf 16x16   pdf 16x16
Детска дентална медицина 20.09.2024 г. 9,45 7.2 Дентална медицина pdf 16x16   pdf 16x16
Дентална образна диагностика 30.01.2025 г. 8,83 7.2 Дентална медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Фармацевтична химия 30.09.2021 г.** 9,18 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация 30.09.2021 г.** 9,20 7.3 Фармация    pdf 16x16 pdf 16x16 
Фармакоикономика и фармацевтична регулация 30.09.2021 г.** 9,14 7.3 Фармация    pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакогнозия 17.03.2021 г. в ход 7.3 Фармация   pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакогнозия и фитохимия 06.10.2022 г.** 8,94 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 30.01.2025 г. 8,87 7.3 Фармация pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Токсикология 23.02.2024 г. отказана акредитация 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика на здравеопазването 25.11.2021 г.** 9,07 7.4 Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16
Обществено здраве 23.03.2023 г.** 8,64 7.4 Обществено здраве    pdf 16x16 pdf 16x16 
Медицинска информатика 11.05.2023 г.** 9,10 7.4 Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска психология 11.05.2023 г.** 8,25 7.4 Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16
Управление на здравните грижи 23.03.2023 г.** 9,29 7.4 Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13