bar5

Акредитирани докторски програми в Технически университет - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/ Решение на ПК Анотация
Икономика и управление 15.07.2025 г. 8,78 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16 pdf 16x16 
Организация и управление на производството (индустрия) 13.07.2023 г.** 8,85 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Математически анализ 02.11.2023 г.** 9,11 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 02.11.2023 г.** 9,18 4.5 Математика   pdf 16x16  pdf 16x16
Алгебра и теория на числата 03.07.2022 г. 8,70 4.5 Математика   pdf 16x16  pdf 16x16
Диференциални уравнения 03.07.2022 г. 8,69 4.5 Математика   pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 07.09.2023 г.** 9,15 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни науки 07.09.2023 г.** 8,83 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Машинознание и машинни елементи 15.02.2024 г.** 9,28 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Механика на флуидите 15.02.2024 г.** 9,32 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна механика 15.02.2024 г.** 9,29 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Подемно-транспортни машини 04.05.2023 г.** 9,07 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Теоретична механика 23.11.2023 г.** 8,74 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна геометрия и инженерна графика 23.11.2023 г.** 8,90 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти 23.11.2023 г.** 8,84 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 04.05.2023 г.** 9,29 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Пътни и строителни машини 04.05.2023 г.** 9,04 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Строителна механика и съпротивления на материалите 19.01.2024 г. 9,28 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16 
Технологии, машини и системи за заваръчното производство 03.08.2023 г.** 9,17 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии  03.08.2023 г.** 9,20 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16
Хидравлични и пневматични машини и съоражения 19.01.2024 г. 9,13 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на производството 03.08.2023 г.** 9,34 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Хидравлични и пневматични задвижващи системи  19.01.2024 г. 9,27 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16
Рязане на материалите и металорежещи инструменти  03.08.2023 г.**  9,17 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Металорежещи машини и системи  03.08.2023 г.**  9,26 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Машини и съоръжения за леката промишленост  19.01.2024 г. 9,13 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Метрология и метрологично осигуряване  03.08.2023 г.** 9,09 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и геометрични величини 23.11.2023 г.** 9,16 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Точно уредостроене 23.11.2023 г.** 9,08 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Оптични и лазерни уреди и методи 23.11.2023 г.** 8,95 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологии, машини и системи за леярското производство 03.08.2023 г.** 9,18 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на машиностроенето 03.08.2023 г.** 8,47 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране 03.08.2023 г.** 9,17 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура 03.08.2023 г.** 8,88 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Материалознание и технология на машиностроителните материали 03.08.2023 г.** 9,16 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите 03.08.2023 г.** 9,20 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 03.08.2023 г.** 9,21 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на текстилните материали 19.01.2024 г. 9,41 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на шевното производство 19.01.2024 г. 9,32 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране  03.11.2022 г.** 8,94 5.2 Електротехника, електроника и автоматик    pdf 16x16  pdf 16x16
Метрология и метрологично осигуряване

15.02.2024 г.**

9,02 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

15.02.2024 г.**

9,24 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника  14.12.2023 г.** 9,09 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Микроелектроника 14.12.2023 г.** 9,32 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на производството (по отрасли)

15.02.2024 г.**

9,34 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане  23.11.2023 г.** 9,02 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Квантова и оптоелектроника 08.12.2023 г. 9,33 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Медицински уреди  23.11.2023 г.** 9,00 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Роботи и манипулатори

15.02.2024 г.**

9,21 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретична електротехника

23.02.2023 г.**

9,32 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнически материали и кабелна техника 28.03.2024 г.** 9,08 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Електрически машини

15.02.2024 г.**

9,42 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Електрически апарати 28.03.2024 г.** 9,36 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Светлинна техника и източници на светлина 28.03.2024 г.** 9,32 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16   pdf 16x16
Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността, на транспорта) 28.03.2024 г.** 9,26 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии 28.03.2024 г.** 9,07 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16

Електрозадвижване

15.02.2024 г.**

9,16 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Уреди и системи за аналитични измервания и контрол на среди (вкл. на околната среда) 

15.02.2024 г.**

9,10 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16

Електроизмервателна техника

23.02.2023 г.**

9,20 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Информационно-измервателни системи 

23.02.2023 г.**

9,18 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електрически централи и подстанции 28.03.2024 г.** 9,29 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
 
 pdf 16x16  pdf 16x16
Електрически мрежи и системи 28.03.2024 г.** 9,35 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16   pdf 16x16 
Техника на високите напрежения 28.03.2024 г.**  8,93 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
 
 pdf 16x16  pdf 16x16
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника 28.03.2024 г.**  9,05 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16 
Индустриална електроника 

15.02.2024 г.**

9,22 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на електронното производство (по отрасли) 14.12.2023 г.** 9,30 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на автоматичното управление 23.03.2023 г.** 9,15 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16   pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката

15.02.2024 г.**

9,21 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16 
Биоавтоматика

15.02.2024 г.**

8,91 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16   pdf 16x16
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

15.02.2024 г.**

9,17 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Управляващи изчислителни машини и системи  15.12.2022 г. 8,76 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Системи с изкуствен интелект 23.03.2023 г.** 9,16 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на области от нематериалната сфера  23.03.2023 г.** 9,10 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електронни преобразуватели

15.02.2024 г.**

9,27 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Електронизация 23.11.2023 г.** 9,31 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Методи за преобразуване и уреди за измерване на физикохимични и биологични величини  03.11.2022 г.** 8,82 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

15.02.2024 г.**

9,02 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Системно програмиране

15.02.2024 г.**

9,26 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16 
Компютърни системи, комплекси и мрежи 16.05.2024 г.** 9,31 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Системи с изкуствен интелект

15.02.2024 г.**

9,31 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 15.02.2024 г.** 9,33 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретични основи на комуникационната техника  16.05.2024 г.** 9,19 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Радиопредавателна и радиоприемна техника  16.05.2024 г.** 9,15 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16   pdf 16x16
Електродинамика и антенно-фидерни устройства  15.02.2024 г.** 9,17 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Кабелни и оптични комуникационни системи 

15.02.2024 г.**

9,20 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16   pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 

15.02.2024 г.**

9,30 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Комутационни системи  23.02.2024 г. 9,17 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Телевизионна и видеотехника  09.03.2024 г. 9,22 5.3 Комуникационна и компютърна техника pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Осигурителна техника и системи  09.03.2024 г. 9,13 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Електроакустика, звукотехника и кинотехника  16.05.2024 г.** 9,22 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16  pdf 16x16 
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) 15.02.2024 г.** 9,11 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Оптични лазерни уреди и методи 09.03.2023 г.  8,96 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране  15.02.2024 г.** 9,19 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16 pdf 16x16 
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 19.01.2024 г. 9,26 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника 23.03.2024 г. 9,29 5.4 Енергетика pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Ядрени енергични инсталации и уредби 23.03.2024 г.  9,36 5.4 Енергетика pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 
Термични и ядрени електрически централи 23.03.2024 г.  9,31 5.4 Енергетика pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теоретична топлотехника 23.03.2024 г.  9,11 5.4 Енергетика pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 
Енергопреобразуващи технологии и системи 23.03.2024 г.  9,40 5.4 Енергетика pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Парогенератори 23.03.2023 г. 8,87 5.4 Енергетика pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Ядрени реактори 13.07.2023 г.** 8,97 5.4 Енергетика   pdf 16x16 pdf 16x16
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране 23.03.2024 г. 9,14 5.4 Енергетика pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Промишлена топлоенергетика 23.03.2023 г. 8,92 5.4 Енергетика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Промишлена топлотехника 23.03.2024 г. 9,15 5.4 Енергетика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Локомотиви, вагони и трамваи 12.02.2022 г.  9,18 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16  pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене 20.10.2022 г.** 9,26 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16 pdf 16x16
Автомобили, трактори и кари 20.10.2022 г.** 9,34 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16  pdf 16x16
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете 13.04.2023 г.** 9,10 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16  pdf 16x16
Управление и експлоатация на железопътния транспорт 13.04.2023 г.** 9,09 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16   pdf 16x16
Управление и организация на автомобилния транспорт 13.04.2023 г.** 9,08 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16  pdf 16x16
Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт  19.01.2024 г. 9,28 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация   pdf 16x16   pdf 16x16
Механизация на товаро-разтоварните работи 19.01.2024 г. 9,21 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16  pdf 16x16
Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати 19.01.2024 г. 9,18 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация   pdf 16x16 pdf 16x16
Стандартизация  09.06.2023 г. 9,28 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Ергономия и промишлен дизайн 09.06.2023 г. 9,24 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16   pdf 16x16
Инженерна екология  09.06.2022 г. 8,76 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16   pdf 16x16
Организация и управление на производството  09.06.2023 г.  9,43 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16   pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13