bar5

Акредитирани докторски програми в Селскостопанска академия
Докторска програма Оценка Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Агробиоинститут
Генетика  9,45 17.03.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита 9,32 20.10.2022 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
Общо земеделие  8,17 15.09.2022 г.** 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,80 15.09.2022 г.** 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита  8,58 15.09.2022 г.** 6.2 Растителна защита    pdf 16x16  pdf 16x16
Земеделски институт – гр. Шумен
Говедовъдство и биволовъдство 8,03 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Свиневъдство  8,05 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 8,02 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,42 07.09.2027 г. 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 8,33 28.02.2024 г. 6.3. Животновъдство    pdf 16x16 / pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по аграрна икономика - София
Организация и управление (земеделие)  8,32 25.01.2028 г. 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (земеделие)  8,47 25.01.2028 г. 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16 
Институт по животновъдни науки - Костинброд
Физиология на животните и човека 8,90 06.06.2021 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването 8,68 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите 8,76 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 8,18 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Специални отрасли (пчели) 8,65 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Екология на селскостопанските животни 8,21 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,42 19.05.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Зеленчукопроизводство  8,28 19.05.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита  8,06 19.05.2022 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по земеделие – гр. Кюстендил
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,26 16.06.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16 
Овощарство 8,17 16.06.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Растителна защита 8,28 16.06.2022 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по криобиология и хранителни технологии - София
Технология на месните и рибните продукти 8,58 03.11.2022 г.** 5.12 Хранителни технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на биологично активните вещества 9,00 03.11.2022 г.** 5.12 Хранителни технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти   04.12.2015 г.        
Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив
Технология на плодовите и зеленчукови консерви 9,33 03.11.2022 г.** 5.12 Хранителни технологии   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по овощарство – гр. Пловдив
Овощарство 9,09 02.11.2027 г. 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита 8,90 13.04.2023 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по полски култури – гр. Чирпан
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,54 07.07.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Общо земеделие   23.02.2017 г. 6.1. Растениевъдство      
Растениевъдство   23.02.2017 г. 6.1. Растениевъдство      
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София
Механизация и електрификация на растениевъдството 9,14 27.05.2022 г. 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Хидромелиоративно строителство 9,22 27.05.2022 г. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия   pdf 16x16 pdf 16x16
Общо земеделие 8,28 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Почвознание 8,53 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Агрохимия 8,37 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) 8,37 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология и др.) 9,28 15.02.2028 г. 6.2 Растителна защита  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" – гр. Садово
Селекция и семепроизводство на културните растения 9,07 14.12.2027 г. 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Растениевъдство 8,08 14.12.2027 г. 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Институт по фуражните култури – гр. Плевен
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,28 06.10.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Растениевъдство 8,24 06.10.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита   отказана акредитация 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите 8,19 24.03.2021 г. 6.3 Животновъдство     pdf 16x16 

pdf 16x16

Институт по царевицата – гр. Кнежа
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,10 12.01.2023 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по декоративни и лечебни растения - София
Декоративни растения 8,24 21.04.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Овощарство 9,20 14.12.2027 г. 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фуражно производство, ливадарство 8,49 04.08.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 8,17 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 9,08 14.12.2027 г. 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по земеделие – гр. Карнобат
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,52 17.03.2022 г.** 6.1. Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, Пловдив
Почвознание   не дава акредитация        
Селекция и семепроизводство на културните растения   19.04.2017 г.        
Растителна защита   8,52 05.12.2024 г. 6.2 Растителна защита    pdf 16x16  /  pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюновите изделия 9,06 30.10.2026 г. 5.12 Хранителни технологии      pdf 16x16
Земеделски институт – гр. Стара Загора
Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването 9,12 20.09.2023 г.  6.3 Животновъдство    pdf 16x16 pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 9,14 20.09.2023 г.  6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16 
Овцевъдство и козевъдство  9,10 20.09.2023 г.  6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по лозарство и винарство - гр. Плевен
 Лозарство  8,18  11.04.2024 г.  6.1 Растениевъдство    pdf 16x16 /  pdf 16x16  pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е 4 години от датата на приемането на решението на Акредитационния съвет на НАОА за акредитацията им, на основание на чл. 78, ал. 7 от ЗВО.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13