bar5

Акредитирани докторски програми в Българска академия на науките
Докторска програма Оценка Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
 Национален археологически институт с музей 
Стара история (вкл. Праистория) 9,20 18.09.2025 г. 2.2 История и археология pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) 9,13 18.09.2025 г. 2.2 История и археология pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
 Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 
Астрономия и небесна механика 9,30 06.04.2026 г. 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Астрофизика и звездна астрономия 9,56 06.04.2026 г. 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Хелиофизика 9,16 06.04.2026 г. 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за исторически изследвания
Средновековна обща история 8,50 18.09.2024 г. 2.2 История и археолоогия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 9,10 02.12.2026 г. 2.2 История и археолоогия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
История на България 9,19 18.11.2026 г. 2.2 История и археолоогия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание 9,13 02.12.2026 г. 2.2 История и археолоогия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за балканистика с Център по тракология
Балкански литератури и култури 8,96 14.10.2025 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Средновековна обща история 8,63 18.09.2024 г. 2.2 История и археолоогия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 9,30 02.12.2026 г. 2.2 История и археолоогия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

Документалистика, архивистика, палеографика, вкл.историография и

изворознание

9,05 02.12.2026 г. 2.2 История и археолоогия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Стара история и тракология 9,19 02.12.2026 г. 2.2 История и археолоогия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и история на културата     3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16  
Институт за изследване на населението и човека
История на България(Историческа демография) 8,91 18.11.2025 г. 2.2 История и археология pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Социология 8,77 21.07.2022 г.** 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16   pdf 16x16
Обща психология 9,23 03.11.2022 г.** 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Психология на развитието и образованието 9,20 03.11.2022 г.** 3.2 Психология   pdf 16x16 pdf 16x16
Трудова и организационна психология 9,14 03.11.2022 г.** 3.2 Психология   pdf 16x16 pdf 16x16
Социална психология 9,28 24.11.2022 г.** 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Консултативна психология 8,96 24.11.2022 г.** 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Статистика и демография 8,66 16.12.2024 г. 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Фолклористика

9,05

25.02.2027 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16   
Етнография 9,12 25.02.2027 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата      pdf 16x16
Музеология 9,01 25.02.2027 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16  
Изкуствознание и изобразителни изкуства 8,92 14.10.2025 г. 8.1 Теория на изкуствата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Музикознание, музикално и танцово изкуство 8,96 14.10.2025 г. 8.3 Музикално и танцово изкуство  pdf 16x16    pdf 16x16
Институт за държавата и правото
Административно право и административен процес 9,06 30.01.2026 г. 3.6 Право pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско и семейно право 8,83 11.11.2021 г.** 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Международно частно право 9,39 12.01.2023 г. 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Международно право и международни отношения 9,07 04.08.2022 г.** 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Правна социология. Правна информатика 9,34 12.01.2023 г. 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Стопанско /търговско/ право 8,78 11.11.2021 г.** 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателен процес 9,40 14.05.2026 г. 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Граждански процес 8,34 09.12.2021 г.** 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 8,72 30.09.2021 г.** 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт за икономически изследвания
Политическа икономия (икономикс) 8,10 16.12.2024 г.  3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство) 9,17 10.02.2026 г.   3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 9,25 17.12.2026 г.   3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Статистика и демография 8,19 16.12.2024 г.  3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Световно стопанство и международни икономически отношения 9,39 17.12.2026 г.   3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление 9,10 10.02.2026 г.   3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по философия и социология
История на философията 9,10 17.07.2025 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Логика 9,07 17.07.2025 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Естетика 8,78 17.07.2024 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Етика 8,81 17.07.2024 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на науката 9,02 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на историята 8,82 17.07.2024 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на религията и религиознание 8,80 17.07.2024 г. 2.3 Философия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на културата, политиката, правото и икономиката 9,00 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на познанието 9,14 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Съвременни философски учения 9,05 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Онтология 9,02 17.07.2025 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16

 pdf 16x16

Социология   9,03 21.07.2022 г.** 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16 pdf 16x16
Институт за литература
Теория и история на литературата 9,07 17.02.2027 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Българска литература 9,06 17.02.2027 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Руска литература 8,98 14.10.2025 г. 2.1 Филология  pdf 16x16    pdf 16x16
Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия 8,98 28.10.2025 г. 2.1 Филология  pdf 16x16    
Институт за български език  "Проф. Любомир Андрейчин"
Общо и сравнително езикознание 9,24 14.10.2026 г. 2.1 Филология pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Български език 9,61 18.11.2026 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси 9,60 02.11.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Физика на вълновите процеси 9,59 02.11.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Физика на кондензираната материя 9,56 02.11.2026 г. 4.1 Физически науки     pdf 16x16
Институт за космически изследвания и технологии
Астрофизика и звездна астрономия 9,09 17.12.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 9,44 17.12.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Дистанционни изследвания на Земята и планетите 9,52 30.11.2026 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)  9,37 23.03.2023 г.** 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Динамика, балистика  и управление на полета на летателните апарати 9,04 20.07.2024 г. 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по полимери
Полимери и полимерни материали 9,70 08.02.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
Физикохимия 9,55 17.05.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Електрохимия (вкл. химични източници на ток) 9,75 17.05.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Институт по органична химия с Център по фитохимия
Органична химия 9,86 22.02.2027 г. 4.2 Химически науки   pdf 16x16  pdf 16x16 
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества 9,82 22.02.2027 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"
Физикохимия 9,58 17.05.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Електрохимия 9,65 17.05.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Институт по инженерна химия
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

9,39

01.02.2027 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16 pdf 16x16 
Институт по обща и неорганична химия
Теоретична химия 9,57 15.02.2027 г. 4.2 Химически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия 9,84 23.11.2026 г. 4.2 Химически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Аналитична химия 9,32 23.11.2026 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Химична кинетика и катализ 9,56 23.11.2026 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Химия на твърдото тяло 9,82 23.11.2026 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Зоология 9,64 21.07.2022 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 9,67 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ботаника 9,50 13.04.2023 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Микология 8,95 13.04.2023 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 8,70 31.03.2022 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Хидробиология 9,41 26.09.2027 г. 4.3 Биологически науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Ентомология 9,60 21.07.2022 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16   pdf 16x16 
Екология и опазване на екосистемите 9,53 26.09.2027 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16   pdf 16x16
Институт за гората
Екология и опазване на екосистемите 9,35 02.11.2027 г.  4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Почвознание 8,30 24.02.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Горски култури, селекция и семепроизводство 8,49 28.03.2028 г. 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Лесоустройство и таксация 8,22 28.03.2028 г. 6.5 Горско стопанство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Лесовъдство /вкл. Дендрология/ 8,61 28.03.2028 г. 6.5 Горско стопанство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите 8,71 28.03.2028 г. 6.5 Горско стопанство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Национален природонаучен музей
Зоология 9,59 21.07.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Ентомология 9,53 21.07.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по физиология на растенията и генетика
Физиология на растенията 9,54 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Генетика 9,23 31.03.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Биохимия 9,59 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Биоорганична химия, химия на природните и биологично-активни вещества 9,66 08.02.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Молекулярна генетика 9,52 31.03.2022 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 9,69 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по микробиология "Стефан Ангелов"
Микробиология 9,57 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Имунология 9,64 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Вирусология 9,51 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Технология на биологично активните вещества 9,28 23.03.2023 г.** 5.11 Биотехнологии   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Имунология 9,54 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 9,30 30.03.2023 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ембриология 8,67 13.04.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Клетъчна биология 8,65 13.04.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването 9,40 13.04.2023 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Биохимия 8,56 14.06.2026 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Вирусология 9,24 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 9,20 30.03.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Антропология 9,26 15.12.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Морфология 9,53 15.12.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Имунология 8,04 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16 
Патология на животните 8,28 14.05.2025 г. 6.4 Ветеринарна медицина pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека 8,59 14.05.2025 г. 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Биофизика 9,77 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Информатика 9,49 21.07.2022 г.** 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,34 11.04.2028 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Сеизмология и вътрешен строеж на Земята 9,20 30.11.2026 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Физическа география и ландшафтознание 9,27 29.02.2028 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Земен магнетизъм и гравиметрия 9,59 30.11.2026 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на океана атмосферата и околоземното пространство 9,63 30.11.2026 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16 pdf 16x16 
Картография и географски информационни системи 9,28 30.11.2026 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономическа и социална география 9,14 29.02.2028 г. 4.4 Науки за земята   pdf 16x16  pdf 16x16
Геоморфология и палеография  8,89 29.02.2028 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16
pdf 16x16
Хидрология на сушата и водните ресурси  9,00 15.02.2028 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16 pdf 16x16
География на населението и селищата  9,04 29.02.2028 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Климатология  8,94 15.02.2028 г. 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия  9,15  06.10.2022 г.** 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16
Геологически институт "Страшимир Димитров"
Регионална геология 9,46 13.07.2026 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геохимия 9,18 29.06.2026 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Петрология 9,34 20.07.2026 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геотектоника 8,61 13.07.2025 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Литология 8,30 29.06.2025 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Палеонтология и стратиграфия 8,90 29.06.2025 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Хидрогеология 9,49 13.07.2026 г. 4.4 Науки за земята pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Инженерна геология 9,23 13.07.2026 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Минералогия и кристалография 9,31 20.07.2026 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Хидробиология 9,45 30.09.2021 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите 9,22 30.09.2021 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Океанология  9,00 19.07.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геология на океаните и моретата  9,02 19.07.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Механика на флуидите 8,16 21.07.2022 г.** 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на кораба 9,42 21.06.2025 г. 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Материалознание и технология на машиностроителните материали 9,48 24.01.2026 г. 5.6 Материали и материалознание  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура 9,09 16.06.2022 г.** 5.6 Материали и материалознание    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологии, машини и системи за леярното производство 9,06 16.06.2022 г.** 5.6 Материали и материалознание   pdf 16x16  pdf 16x16
Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи) 9,40 21.06.2025 г. 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 9,32 14.12.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи 9,47 26.04.2027 г. 4.2 Химически науки     pdf 16x16
Институт по невробиология
Психофизиология 9,41 24.11.2022 г.** 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 9,38 30.03.2023 г.** 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология 9,40 20.10.2022 г.** 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Теоретична и математическа физика 9,65 13.04.2026 г. 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ядрена физика 9,39 13.04.2026 г. 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците 9,40 13.04.2026 г. 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Неутронна физика и физика на ядрените реактори 9,45 13.04.2026 г. 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Радиохимия 9,41 26.04.2027 г. 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Ядрени реактори 9,24 15.12.2023 г. 5.4 Енергетика   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по катализ
Химична кинетика и катализ 9,65 23.11.2026 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16 pdf 16x16 
Химия на твърдото тяло 9,64 23.11.2026 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по електроника "Акад. Емил Джаков"
Радиофизика и физическа електроника 9,55 30.11.2026 г. 4.1 Физически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на плазмата и газовия разряд 8,20 02.11.2025 г. 4.1 Физически науки     pdf 16x16 
Физика на атомите и молекулите 9,05 30.11.2026 г. 4.1 Физически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на вълновите процеси 9,57 30.11.2026 г. 4.1 Физически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката 9,23 30.11.2026 г. 4.1 Физически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по математика и информатика
Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии 9,05 11.11.2025 г. 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическа логика 9,54 05.08.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Алгебра и теория на числата 9,60 05.08.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математически анализ 9,55 05.08.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Диференциални уравнения 9,58 05.08.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изчислителна математика 9,43 30.09.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Геометрия и топология 9,62 05.08.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на вероятностите и математическа статистика 9,58 05.08.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изследване на операциите 9,57 30.09.2021 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,58 21.07.2022 г.** 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Методи за обработка и защита на данни 8,78 21.07.2022 г.** 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика 9,57 21.07.2022 г.** 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по информационни и комуникационни технологии
Изчислителна математика 9,58 30.09.2021 г.** 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,60 30.06.2022 г.** 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика 9,54 30.06.2022 г.** 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,33 11.04.2028 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 9,45 23.03.2023 г.** 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,08 07.07.2022 г.** 5.3 Комуникационна и компютърна техника     pdf 16x16  pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 9,06  07.07.2022 г.** 5.3 Комуникационна и компютърна техника     pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по механика
Теоретична механика 9,15 23.02.2023 г.** 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна механика 9,58 23.02.2023 г.** 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Механика на деформируемото твърдо тяло 9,48 23.02.2023 г.** 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Механика на флуидите 9,52 23.02.2023 г.** 4.5 Математика     pdf 16x16  pdf 16x16
Биомеханика 9,59 23.02.2023 г.** 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,67 30.06.2022 г.** 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Роботи и манипулатори 9,12 06.10.2022 г.** 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологиия на композитните материали 9,44 24.01.2026 г. 5.6 Материали и материалознание  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"
Минералогия и кристалография 9,70 20.07.2026 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
Физика на кондензираната материя 9,05 14.12.2026 г. 4.1 Физични науки     pdf 16x16
Кирило-методиевски научен център
Теория и история на литературата 9,12 17.02.2027 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Българска литература (Кирилометодиевистика) 9,14 17.02.2027 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Български език (Кирилометодиевистика) 9,65 18.11.2026 г. 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
История на България (Кирилометодиевистика) 8,99 18.11.2025 г. 2.2 История и археология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за изследване на изкуствата
Теория и история на архитектурата  9,19 09.02.2024 г. 5.7 Архитектура, сторителство и геодезия    pdf 16x16 pdf 16x16 
Изкуствознание и изобразителни изкуства 9,12 14.10.2026 г. 8.1 Теория на изкуствата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Музикознание, музикално и танцово изкуство 9,09 14.10.2026 г. 8.3 Музикално и танцово изкуство  pdf 16x16    pdf 16x16
Театрознание и театрално изкуство 9,07 14.10.2026 г. 8.4 Театрално и филмово изкуство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Кинознание, киноизкуство и телевизия 9,06 14.10.2026 г. 8.4 Театрално и филмово изкуство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Физика на вълновите процеси 9,59 02.11.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 9,67 02.11.2026 г. 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Физикохимия 9,77 15.02.2027 г. 4.2 Химически науки    pdf 16x16 pdf 16x16 
Институт по роботика
Роботи и манипулатори 9,38 06.10.2022 г.** 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника 9,38 23.03.2023 г.** 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16   pdf 16x16
Автоматизация на производството (по отрасли) 9,26 23.03.2023 г.** 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16  pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,31 11.04.2028 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите
Изследвания на климатичната система – климат, атмосфера, води 8,32 25.01.2028 г. 4.4 Науки за земята   pdf 16x16   pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е 4 години от датата на приемането на решението на Акредитационния съвет на НАОА за акредитацията им, на основание на чл. 78, ал. 7 от ЗВО.

 

 

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13