bar5

Акредитирани докторски програми в Тракийски университет - Стара Загора
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Теория на възпитанието и дидактиката 04.02.2021 г.** 9,05 1.2 Педагогика   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на възпитанието и дидактиката - Медицински факултет 21.11.2022 г. 8,76 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Специална педагогика 09.12.2021 г.** 9,00 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Специална педагогика - Медицински факултет не дава акредитация   1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) не дава акредитация          
Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен 04.02.2021 г.** 8,94 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16 
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности) 25.04.2022 г. 8,37 3.4 Социални дейности    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (селско стопанство) 15.12.2021 г. 8,31 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16 pdf 16x16 
Организация и управление на аграрния бизнес 30.03.2023 г.** 8,30 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Регионално стопанство и развитие 30.03.2023 г.** 8,47 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Народно стопанство (регионална икономика и история на народното стопанство) 15.12.2021 г. 8,34 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (селско стопанство) 25.01.2024 г.** 8,52 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Медицинска физика 14.09.2021 г.** 8,05 4.1 Физически науки      pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 28.06.2021 г.** 9,62 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Зоология (Аграрен факултет) 06.10.2022 г.** 8,93 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Биофизика 15.10.2024 г. 9,22 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия (Аграрен факултет)  07.03.2022 г. 9,47 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия с обучение на български и английски език 19.05.2022 г.** 9,26 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология (Аграрен факултет) 24.11.2022 г.** 8,99 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Морфология (Аграрен факултет) 07.03.2021 г. 8,97 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 15.10.2024 г. 9,01 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 15.10.2024 г. 9,28 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите (Аграрен факултет) 15.12.2022 г.** 9,27 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ботаника (Аграрен факултет) 06.10.2022 г.** 9,02 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на растениевъдството 23.03.2023 г.** 8,39 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене 30.06.2022 г.** 8,20 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на шевното производство 30.06.2022 г.** 8,23 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки 30.06.2022 г.** 8,38 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 23.03.2023 г.** 8,50 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16   pdf 16x16 
Отопление, вентилация, климатизация 10.09.2025 г. 8,58 5.4 Енергетика     pdf 16x16
Енергопреобразуващи технологии и системи 23.02.2023 г.** 8,68 5.4 Енергетика   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 14.05.2021 г.** 9,16 5.12 Хранителни технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на храните 14.05.2021 г.** 8,82 5.12 Хранителни технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на животновъдството 26.01.2024 г. 9,31 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти 26.01.2024 г. 9,20 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти 26.01.2023 г.  8,75 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Фуражно производство, ливадарство 02.06.2022 г.** 9,23 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Растениевъдство  02.06.2022 г.** 9,13 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Агрохимия  02.06.2022 г.** 9,15 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Физиология на животните и човека 06.10.2022 г.** 9,17 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 06.10.2022 г.** 9,14 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване 06.10.2022 г.** 9,55 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 29.06.2023 г.** 9,07 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите 29.06.2023 г.** 9,08 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 20.07.2023 г.** 9,17 6.3 Животновъдство  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 20.07.2023 г.** 9,08 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Свиневъдство 20.07.2023 г.** 9,00 6.3 Животновъдство   pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Птицевъдство 29.06.2023 г.** 9,03 6.3 Животновъдство  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.) 29.06.2023 г.** 9,23 6.3 Животновъдство  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов 29.06.2023 г.** 9,25 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (Аграрен факултет) 24.03.2022 г. 9,56 6.3 Животновъдство     pdf 16x16   pdf 16x16
Патология на животните 24.02.2022 г.** 9,42 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 13.04.2023 г.** 8,20 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия 13.04.2023 г.** 8,20 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене и диететика 13.04.2023 г.** 8,20 6.4 Ветеринарна медицина pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Ветеринарна хирургия 20.12.2021 г.** 9,39 6.4 Ветеринарна медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство 27.01.2022 г.** 8,45 6.4 Ветеринарна медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека (Ветеринарно-медицински факултет) 24.02.2022 г.** 9,15 6.4 Ветеринарна медицина pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни 20.12.2021 г.** 9,38 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ветеринарно- санитарна експертиза (Ветеринарно-медицински факултет) 27.01.2022  г.** 9,22 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните 24.02.2022 г.** 9,35 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (Ветеринарно-медицински факултет) 27.01.2022 г.** 9,10 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека (Ветеринарно-медицински факултет) 24.11.2022 г.** 9,03 6.4  Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Морфология (Ветеринарно-медицински факултет) 24.11.2022 г.** 9,31 6.4  Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика (Ветеринарно-медицински факултет) 24.11.2022 г.** 9,17 6.4  Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Ветеринарна микробиология  (Ветеринарно-медицински факултет) 24.11.2022 г.** 9,04 6.4  Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология (Ветеринарно-медицински факултет) 24.11.2022 г.** 8,72 6.4  Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакология  (Ветеринарно-медицински факултет) 24.11.2022 г.** 9,11 6.4  Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология (Медицински факултет) 07.07.2021 г. 8,92 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 09.12.2021 г.** 8,75 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Патофизиология не дава акредитация   7.1 Медицина   pdf 16x16   
Анатомия, хистология и цитология (Медицински факултет) 07.07.2021 г. 8,95 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 04.05.2022 г. 8,92 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 24.10.2024 г. 8,22 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 30.03.2023 г.** 8,19 7.1 Медицина     pdf 16x16
Дерматология и венерология  19.10.2022 г. 8,98 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Епидемиология 30.03.2023 г.** 9,04 7.1 Медицина      pdf 16x16 
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 25.01.2024 г.  9,17 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 31.03.2022 г.**  8,97 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Оториноларингология 16.01.2025  8,82 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология (Медицински факултет) 13.04.2023 г.** 9,04 7.1 Медицина       pdf 16x16
Обща медицина 30.03.2023 г.** 9,04 7.1 Медицина       pdf 16x16
Анестезиология и реаниматология  19.05.2022 г.** 8,84 7.1 Медицина    pdf 16x16   pdf 16x16
Ортопедия и травматология не дава акредитация   7.1 Медицина      
Гръдна хирургия 19.05.2022 г.**  8,57 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 21.11.2024 г. 8,86  7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология не дава акредитация   7.1 Медицина    pdf 16x16  
Съдова хирургия (Медицински факултет) 01.12.2022 г. 9,03 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16 
Педиатрия

04.05.2022 г.

8,92 7.1 Медицина     pdf 16x16 pdf 16x16
Детска хирургия 16.01.2025 г.  8,83 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 12.01.2022 г. 8,42 7.1 Медицина     pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 09.07.2025 г.  8,98 7.1 Медицина pdf 16x16    pdf 16x16
Неврохирургия 09.07.2025 г.  8,93 7.1 Медицина  pdf 16x16    pdf 16x16
Имунопатология и алергология 31.03.2022 г.**  8,99 7.1 Медицина    pdf 16x16

pdf 16x16

Физиотерапия, курортология и рехабилитация не дава акредитация   7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неонатология 19.05.2022 г.** 8,78 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Медицина на бедствените ситуации 08.06.2022 г. 8,67 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща хирургия 08.06.2022 г. 8,67 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Професионални заболявания 09.12.2021 г.** 8,88 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (Медицински факултет)  13.04.2023 г.** 9,06 7.1 Медицина      pdf 16x16
Клинична лаборатория  16.01.2025 г.  8,75 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на човека 13.02.2025 г. 8,63

7.1 Медицина

 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Управление на здравните грижи 25.07.2025 г.  9,04 7.4 Обществено здраве  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13