bar5

 

 

Председател

проф. д-р Елиза Стефанова

 02/80 77 811

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация е и председател на Акредитационния съвет. Той представлява агенцията и ръководи дейността й.

Председателят се назначава от министър-председателя по трудово правоотношение по предложение на министъра на образованието и науката.

Председателят:

 1. ръководи цялостната дейност на агенцията и я представлява в страната и в чужбина;
 2. осъществява връзките и взаимоотношенията на агенцията с Министерския съвет и институциите от системата на висшето образование;
 3. осъществява взаимодействие със съвета на ректорите;
 4. сключва договори във връзка с дейността на агенцията;
 5. ръководи заседанията на акредитационния съвет;
 6. назначава и освобождава по трудово правоотношение председателите на постоянните комисии по области на висшето образование и за следакредитационно наблюдение и контрол;
 7. сключва и прекратява договори с членовете на постоянните комисии и експертните групи по реда на Закона за задълженията и договорите;
 8. предлага писмено на министър-председателя освобождаването на член на акредитационния съвет след решение на съвета и уведомява за необходимостта от попълване на състава му;
 9. сключва, прекратява и изменя трудовите договори с лицата, работещи в общата администрация на агенцията;
 10. издава административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения с лицата, работещи като държавни служители в администрацията на агенцията;
 11. утвърждава поименното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията;
 12. разпорежда се с финансовите средства на агенцията;
 13. внася за утвърждаване от акредитационния съвет проекта на бюджет на агенцията и за актуализация на бюджета;
 14. създава временни комисии за изпълнение на определени задачи;
 15. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 2, букви "а" и "в", т. 3, 4, 5 и т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование;
 16. информира министъра на образованието, младежта и науката, както и висшите училища за приетите решения за извършените оценки и акредитации;
 17. командирова членове на акредитационния съвет, на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, както и експерти от администрацията на агенцията в оценяваните институции.

 Към организационните звена:

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13