bar5

Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен секретар, назначен от председателя на агенцията.

Главният секретар:

 1. разпределя, координира и контролира текущите и дългосрочните задачи между отделните звена на общата и специализираната администрация в агенцията;
 2. контролира спазването на сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от закони, от актове на Министерския съвет, от решения на акредитационния съвет и/или разпоредени от председателя на агенцията;
 3. организира дейността по публикуването на актовете на агенцията;
 4. осъществява оперативните връзки с ръководствата на институциите от системата на висшето образование и с други административни структури;
 5. подготвя заседанията на акредитационния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
 6. съгласува актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
 7. информира своевременно председателя и членовете на акредитационния съвет относно настъпилите промени в нормативната уредба за процедурите за акредитация и оценяване на проекти;
 8. следи за спазването на нормативните актове и за изпълнението на законните разпореждания на председателя на агенцията;
 9. отговаря за управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
 10. организира разработването, въвеждането и функционирането на вътрешната система за осигуряване качеството на дейностите на агенцията;
 11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

 Към организационните звена:

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13