bar5

Органи за управление на Националната агенция за оценяване и акредитация са Акредитационният съвет и неговият председател, който е и председател на НАОА

 На основание чл. 87, ал. 3 от Закона за висшето образование, считано от 04.10.2023 г., съставът на Акредитационния съвет към НАОА е както следва:

 1. Проф. д-р Елиза Петрова Стефанова – Председател
 2. Проф. д.н.к Мария Антонова Шнитер – Зам.-председател
 3. Доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
 4. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Мирослав Иванов Дачев - прекратен мандат на основание на чл. 87, ал. 5, т. 1, буква „г" от ЗВО, считано от 15.03.2024 г.
 5. Проф. д-р Станимир Ангелов Йотов
 6. Доц. д-р Гергана Василева Боянова
 7. Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев
 8. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева – Пенкова
 9. Академик д.т.н. д.м.н. Красимир Тодоров Атанасов
 10. Проф. д.т.н. Владимир Костадинов Пулков
 11. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова – Стойчева

На основание чл. 87, ал. 3 от Закона за висшето образование, считано от 17.06.2021 г., съставът на Акредитационния съвет към НАОА е както следва:

1. Проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева – Председател
2. Проф. д.н.к Мария Антонова Шнитер – Зам.-председател
3. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова
4. Проф. д.т.н. Владимир Костадинов Пулков
5. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
6. Проф. д.с.н. Димитър Фердинандов Греков
7. Проф. д-р Зоя Костова Младенова
8. Чл.-кор. проф. д.ф.н Мирослав Иванов Дачев
9. Академик д.т.н д.м.н Красимир Тодоров Атанасов
10. Доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
11. Проф. д-р Христо Василев Георгиев

На основание чл. 87, ал. 3 от Закона за висшето образование, считано от 02.11.2020 г., съставът на Акредитационния съвет към НАОА е както следва:

1. Проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева – Председател
2. Проф. д.н.к Мария Антонова Шнитер – Зам.-председател
3. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова
4. Проф. д.т.н. Владимир Костадинов Пулков
5. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
6. Проф. д.с.н. Димитър Фердинандов Греков
7. Проф. д-р Зоя Костова Младенова
8. Проф. д.ф.н Мирослав Иванов Дачев
9. Чл.-кор. проф. д.м.н. Николай Маринов Николов
10. Доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
11. Проф. д-р Христо Василев Георгиев

На основание чл. 87, ал. 3 от Закона за висшето образование, считано от 14.09.2017 г., съставът на Акредитационния съвет към НАОА е както следва:

 1. проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева - председател
 2. доц. д-р Станка Янакиева Величкова – зам. председател
 3. Членове:
 4. проф. д-р Зоя Костова Младенова
 5. проф. д-р инж. Георги Василев Камарашев
 6. проф. д.т.н. Камен Димов Велев
 7. проф. д.с.н. Димитър Фердинандов Греков
 8. проф. д-р Христо Василев Георгиев
 9. доц. д-р Борис Стоилов Стефанов
 10. проф. д-р Данаил Борисов Петров
 11. проф. дфн Димитър Василев Стоянов
 12. проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов - напуснал от 26.06.2019г.

На основание чл. 87, ал. 3 от Закона за висшето образование, считано от 01.09.2014 г., съставът на Акредитационния съвет към НАОА е както следва:

 1. Проф. д-р Боян Асенов Биолчев – Председател
 2. Доц. д-р Станка Янакиева Величкова – Зам.-председател
 3. Проф. дин Валерия Николова Фол – член
 4. Проф. дин Вера Петрова Бонева – член
 5. Проф. д-р Иван Стоянов Върляков – член
 6. Проф. д-р инж. Георги Василев Камарашев – член
 7. Проф. дфн Димитър Василев Стоянов – член
 8. Доц. Борис Стоилов Стефанов – член
 9. Проф. дтн Камен Димов Велев – член
 10. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – член
 11. Проф. дсн Тодор Симеонов Кертиков – член

В съответствие с чл. 87, ал. 1 от ЗВО и изтичане мандатът на председателя и половината от членовете на Акредитационния съвет, съставът на съвета от 25.05.2011 г. е следния:

 1. Проф. дфн Боян Асенов Биолчев – председател
 2. Проф. Илия Димитров Гюдженов – заместник – председател от 24.04.2013 г.
 3. Проф. дин Данаил Лазаров Данаилов – заместник – председател напуснал съвета по лична молба
 4. Проф. Димитър Трендафилов Йончев - член
 5. Проф. д-р инж. Велизара Пенчева - член
 6. Проф. дин Валерия Николова Фол - член
 7. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – член
 8. Чл. кор.проф. дфзн Ангел Сашев Попов – член от 24.10.2013 г.
 9. Проф. дмн Камен Ганчев Иванов – член напуснал съвета по лична молба
 10. Проф. дин Вера Петрова Бонева - член
 11. Проф. д-р Тодор Симеонов Кертиков - член
 12. Проф. д-р Иван Стоянов Върляков – член
 13. Проф. д-р Йорданка Владимирова Ковачева – член от 09.09.2013 г.

Състав на Акредитационния съвет от 16.05.2008 г.  до 25.05.2011 г.:

 1. Проф. дхн Иван Панайотов Иванов – председател
 2. Проф. дин Данаил Лазаров Данаилов – заместник - председател
 3. Акад. Иван Николаев Радев – член
 4. Проф. дсн Димитър Брайков Мичев – член
 5. Проф. дпн Йордан Славов Калайков – член
 6. Проф. Илия Димитров Гюдженов - член
 7. Проф. Димитър Трендафилов Йончев - член
 8. Ст.н.с. І ст. дсн Николай Русев Николаев - член
 9. Доц. д-р инж. Велизара Пенчева - член
 10. Ст. н.с. I ст. Румяна Георгиева Радкова - член, напуснала съвета поради пенсиониране
 11. Доц. д-р Георги Русев Маринов – член, напуснал съвета, считано от 27.03.2009 г.
 12. Доц. д-р инж. Марко Марков Тодоров - член, напуснал съвета поради пенсиониране

Състав на Акредитационния съвет от 20.10.2004г. до 16.05.2008 г.:

 1. Проф. дхн Иван Панайотов Иванов – председател
 2. Проф. дин Йосиф Илиев Илиев – заместник - председател
 3. Акад. Иван Николаев Радев – член
 4. Проф. дфн Никола Петков Балабанов – член
 5. Проф. двн Иван Методиев Симеонов – член
 6. Проф. дсн Димитър Брайков Мичев – член
 7. Проф. дпн Йордан Славов Калайков – член
 8. Ст.н.с. І ст. дсн Атанас Цветанов Атанасов – член
 9. Ст.н.с. І ст. дсн Николай Русев Николаев
 10. Доц. д-р Георги Русев Маринов – член
 11. Доц. д-р Динко Георгиев Динков – член

Структура и състав

Акредитационният съвет се състои от 11 членове – председател и 10 членове – хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол.

Съставът на членовете на Акредитационния съвет гарантира широко обществено представителство и включва:

 • шестима представители на висшите училища;
 • един представител на Българската академия на науките и един представител на Селскостопанската академия;
 • двама представители на Министерството на образованието и науката.

Членовете на Акредитационния съвет се назначават от министър – председателя по трудово правоотношение въз основа на предложенията на министъра на образованието, младежта и науката, Съвета на ректорите на висшите училища, Българска академия на науките и Селскостопанската академия.

Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на Акредитационния съвет е 6-годишен, като те не могат да бъдат назначавани за повече от един мандат.

 Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години от всяка квота.

Правомощия

Акредитационният съвет:

 1. разработва правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, прави предложения за промени в него и чрез министъра на образованието и науката ги предлага за приемане от Министерския съвет;
 2. разработва критерии за оценяване и акредитация в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания;
 3. разработва процедури по оценяване и акредитация и свързаната с тях документация;
 4. разработва критерии и процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и на специалности от регулираните професии по смисъла на чл. 11, ал. 4 от Закона за висшето образование;
 5. осъществява процедури за институционална акредитация;
 6. осъществява процедури за програмна акредитация на:
  • а) специалностите от регулираните професии;
  • б) научни специалности от регулираните професии;
 7. осъществява процедури за оценяване на проект за откриване на висше училище;
 8. осъществява процедури за оценяване на проект за преобразуване на висше училище;
 9. осъществява процедури за оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал;
 10. осъществява процедури за оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии;
 11. създава постоянни комисии и експертни групи към тях и утвърждава задачите и състава на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
 12. приема решения, като потвърждава или отхвърля предложенията в докладите на постоянните комисии по области на висшето образование;
 13. разработва проект на нормативи за заплащане от заявителя на разходите по процедурите за оценяване на проект и за акредитация и ги предлага на министъра на финансите за утвърждаване;
 14. възлага на членове на акредитационния съвет да наблюдават дейността на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол;
 15. осъществява процедури за следакредитационно наблюдение и контрол и приема решение, като потвърждава или отхвърля предложението на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол за отнемане на институционална или програмна акредитация;
 16. разглежда и одобрява процедура за разглеждане на постъпилите становища на оценяваните институции по оценяващите доклади, която се утвърждава със заповед на председателя на агенцията;
 17. информира министъра на образованието, младежта и науката, както и висшите училища, за приетите решения за извършените оценки и акредитации.

Акредитационният съвет заседава най-малко веднъж месечно по график, утвърден от неговия председател.

Заседанията на акредитационния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав.

Решенията на акредитационния съвет се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията, за които в правилника е предвиден друг ред.

 Към организационните звена:

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13