bar5

Структура и състав

Постоянните комисии по области на висшето образование имат състав от 5 до 9 членове, единият от които е председател на комисията. Членовете на постоянните комисии са с тригодишен мандат. Членовете на постоянните комисии не могат да бъдат определяни за повече от два последователни мандата.

Председателите на постоянните комисии и членовете на ПК сключват договори с председателя на агенцията по реда на Закона за задълженията и договорите. Положението на председател и на член на постоянна комисия е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките или на Селскостопанската академия

Класификаторът на областите на висшето образование и професионалните направления включва 9 области на висшето образование и 52 професионални направления. За области 8 и 9: "Изкуства" и "Военни науки" не е създадена отделна комисия поради малкия брой институции и програми в тези две области. За сметка на това в област 3- "Обществени науки" броят на професионалните направления и специалности е толкова голям, че се наложи те да бъдат разпределени в отговорностите на две комисии: Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана и Постоянната комисия по стопански науки и управление.

Постоянните комисии по области на висшето образование

1. правят мотивирано предложение до акредитационния съвет за откриване на заявената процедура за оценяване или акредитация или за отказ за откриване на процедурата, когато не е представена информацията по чл. 81, ал. 6 и 8 от ЗВО от заявителя или от висшето училище в случаите по чл. 81, ал. 7 от ЗВО;

2. предлагат на акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи;

3. контролират работата на експертните групи и възлагат на член от постоянната комисия да наблюдава процедурата;

4. разглеждат докладите на експертните групи, които са внесени в комисията след съгласуването им с наблюдаващите процедурата;

5. изготвят и внасят в акредитационния съвет доклади, съдържащи мотивирани констатации относно съответствието на заявените процедури със съответните критерии за оценяване и акредитация за:

• институционална акредитация;
• програмна акредитация на специалностите от регулираните професии;
• програмна акредитация на професионални направления;
• програмна акредитация на научни специалности от регулираните професии;
• програмна акредитация на научните специалности извън тези от регулираните професии;
• оценяване на проект за откриване на професионално направление;
• оценяване на проект за откриване на висше училище;
• оценяване на проект за преобразуване на висше училище;
• оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал;
• оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии.

6. правят предложение до акредитационния съвет за изменение на капацитета на професионално направление.

Заседанията на постоянните комисии се считат за редовни, ако на тях присъстват или участват най-малко 2/3 от списъчния състав на членовете. Заседанията на постоянните комисии могат да бъдат провеждани и дистанционно.

Решенията се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията се приемат и чрез дистанционно гласуване с обикновено мнозинство от членовете на съответната постоянна комисия.

При извършване на дейността си постоянните комисии се подпомагат от експерти от специализираната администрация.

Правила, процедури и критерии за съставяне и подбор на постоянни комисии и експертни групи

Вижте постоянните комисии:

Вижте организационните звена:

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13